CAP Conseil- analyse audit en developpement durable

Een kader van de Europese Unie voor een duurzamere economie tegen 2030.

De taxonomie van de Europese Unie (EU) is een classificatiesysteem van economische activiteiten die bijdragen aan een overgang naar een duurzamere economie tegen 2030.

Meer informatie

Taxonomie van de Europese Unie voor een duurzame economie

De taxonomie van de Europese Unie (EU) is een classificatiesysteem van economische activiteiten die bijdragen aan een rechtvaardige overgang naar een duurzamere economie, zoals beoogd door de "Green Deal" van de EU. De taxonomie definieert de drempels en criteria waaraan moet worden voldaan om een activiteit als "duurzaam" te beschouwen.

Vandaag is er een groene taxonomie – die 6 milieudoelstellingen heeft.
Er wordt gewerkt aan een sociale taxonomie om de sociale doelstellingen van Europa te verwezenlijken.

Taxonomie is een belangrijk instrument voor Europa om duurzaamheid tot een belangrijk criterium te maken bij de toewijzing van financiële middelen. Het definieert de regels om een activiteit als "duurzaam" te kwalificeren en maakt het voor beleggers gemakkelijker om kapitaal te richten op activiteiten die effectief bijdragen aan een overgang naar een eerlijke economie, voorbij groene marketing, zelfbenoemde labels en ongereguleerde reclame-effecten.

 

De 3 voorwaarden om als duurzaam gekwalificeerd te worden

Een bedrijf of organisatie moet aan drie criteria voldoen om te kwalificeren als een financieel product of een "ecologisch duurzame" activiteit volgens de groene taxonomie :

1. Positief

Een substantiële bijdrage leveren aan ten minste één van de 6 klimaat- en milieudoelstellingen van de EU

Mitigatie van klimaatverandering
Aanpassing aan de klimaatverandering
Duurzaam gebruik en bescherming van water en mariene hulpbronnen
De transitie naar een circulaire economie
Preventie en bestrijding van verontreiniging
Bescherming en herstel van biodiversiteit en ecosystemen

2. Negatief

Tegelijkertijd, schaad geen significante schade aan een (andere) van deze 6 doelstellingen (= DNSH - "Do No Significant Harm")

3. Sociaal

Respecteer standaard altijd minimale sociale garanties op het gebied van mensen- en arbeidsrechten (zie OESO, VN, IAO-richtlijnen en -verdragen)

Hoe kan worden aangetoond dat aan deze drie voorwaarden is voldaan, wordt gespecificeerd in gedelegeerde handelingen, waarin de criteria en minimumdrempels per doelstelling die moeten worden bereikt om duurzaamheid te claimen, in detail worden uiteengezet.

In september 2022 hadden alleen de eerste 2 doelstellingen (klimaat) al hun specifieke gedelegeerde handeling.

Welke bedrijven vallen momenteel onder de EU-taxonomie?

De taxonomie richt zich op 2 doelgroepen: financiële marktpartijen, om hun producten en beleggingen te verduurzamen, en bedrijven, om hun activiteiten te verduurzamen.

Financiëlemarktdeelnemers

Iedereen die financiële producten aanbiedt (banken, verzekeraars, beleggers, pensioenfondsen, overheden, enz.)

Ondernemingen

Al degenen die onderworpen zijn aan de verplichting om een niet-financieel verslag te publiceren (vandaag via de NFRD-wetgeving en later via de toekomstige CSRD).

Hoe te voldoen aan taxonomie

Voor bedrijven

Voor financiëlemarktdeelnemers

Bedrijven die onderworpen zijn aan taxonomie moeten 3 analysestappen volgen:

Verkiesbaarheid

Bepalen of een of meer van hun economische activiteiten in aanmerking komen, d.w.z. vermeld in de gedelegeerde handeling van elke milieudoelstelling . Dit is een mapping.

Het resultaat wordt uitgedrukt als een percentage van de in aanmerking komende activiteiten % in de totale activiteiten, in termen van omzet.

Deze verplichting geldt in 2022

 • voor bedrijven die onder de NFRD vallen en zal in 2024 zijn voor bedrijven die onderworpen zijn aan de CSRD
 • voor de 2 klimaatdoelstellingen die gedelegeerde handelingen hebben.

 

Uitlijning

Kwantificeer hoe de activiteiten die in aanmerking komen op grond van punt 1 voldoen aan de drie voorwaarden: volgens de kwantitatieve en kwalitatieve drempels die zijn gedefinieerd in de "gedelegeerde handelingen" van elk + garantie "geen schade berokkenen" + sociale garantie.

Het resultaat is een rapport over de op elkaar afgestemde activiteiten, gekwantificeerd en vergezeld van bewijs voor de 3 criteria.

 

Bijdrage

Bereken en publiceer het aandeel van de activiteiten die zijn afgestemd op elk van de doelstellingen in de totale activiteit van het bedrijf.

Het resultaat is een geaggregeerd verslag over alle activiteiten van de onderneming, met het percentage activiteiten afgestemd op de taxonomie in de totale activiteiten, uitgedrukt in:

 • Aandeel van de omzet (omzet) uit op elkaar afgestemde activiteiten
 • Aandeel van de kapitaaluitgaven (CAPEX) in verband met op elkaar afgestemde activiteiten
 • Aandeel van de operationele uitgaven (OPEX) in verband met op elkaar afgestemde activiteiten

Financiëlemarktdeelnemers moeten het deel van hun portefeuille publiceren dat is gewijd aan op elkaar afgestemde activiteiten van hun zakelijke klanten. De te berekenen bedragen variëren afhankelijk van hun verschillende transacties:

 • Vermogensbeheerders: gewogen gemiddelde van beleggingen in activiteiten in lijn met de taxonomie van de onderliggende ondernemingen ten opzichte van het totale beheerd vermogen
 • Kredietinstellingen: RBM = Green Asset ratio = activafinancieringsactiviteiten die zijn afgestemd op de taxonomie als percentage van de totale gedekte activa (~"Artikel 8")
 • Beleggingsmaatschappijen - eigen rekening: bedrag van de activa in verband met activiteiten die enerzijds in aanmerking komen, anderzijds afgestemd op de taxonomie, in verhouding tot de totale activa
 • Beleggingsmaatschappijen - derdenrekening: bedrag aan inkomsten gegenereerd in verband met activiteiten die enerzijds in aanmerking komen, anderzijds afgestemd op de taxonomie, in verhouding tot de totale inkomsten
 • Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen - Investeringen: gewogen gemiddelde van beleggingen in verband met activiteiten die zijn afgestemd op de taxonomie
 • Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen - verzekeringsacceptatie: % van de brutopremies ontvangen in schadeverzekeringen of herverzekeringen die overeenkomen met activiteiten die zijn afgestemd op de taxonomie